top of page

PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje:
Ana Perčić
Šetalište Marina Tartaglie 1
21 000 Split
Telefon: +385 21 384 085
E-mail: pravnik@marjan-parksuma.hr
 

Antonela Čmrlec
Šetalište Marina Tartaglije 1
21 000 Split
Telefon: +385 21 384 085
Email: sluzba.pie@marjan-parskuma.hr
 

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informcija

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Interne upute i smjernice Javne ustanove PŠ Marjan
Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu

Smjernice za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa

bottom of page