top of page

PRAVILA PONAŠANJA

Na području Park–šume nije dopušteno:

 • Oštećivati i uništavati biljni pokrov, grmlje i drveće,

 • Oštećivati ili iz prirode uzimati primjerke ugroženih divljih vrsta, osim u svrhu znanstvenih istraživanja,

 • Unositi i saditi strane (alohtone) vrste šumskog drveća i grmlja osim za potrebe saniranja erozija ili započetog ozelenjavanja zemljišta,

 • Unositi lovnu divljač,

 • Organizirati lovne aktivnosti,

 • Uznemiravati, ubijati ili hvatati životinje,

 • Namjerno puštati genetski modificirane organizme u okoliš,

 • Gospodarenje šumama u komercijalne svrhe,

 • Iskorištavati mineralne sirovine,

 • Navoziti, odlagati i odbaciti sve vrste otpada,

 • Prevoziti i manipulirati teretima koji su prema posebnom propisu određeni kao opasni tereti (nafta i naftni derivati, kemijska sredstva, eksplozivne tvari) osim za potrebe Oceanografskog instituta,

 • Održavati i prati vozila, ispuštati ulja i drugo,

 • Ispuštati tvari koje mogu onečistiti tlo i zrak i tako ugroziti bilo koju sastavnicu ekološkog sustava Park-šume,

 • Nasipavati i betonirati obalu,

 • Izvoditi građevinske radove, osim u svrhu postavljanja opreme namijenjene zaštiti, rekreaciji i odmoru, putokaza, informativnih tabela,

 • Postavljati table, natpise i druge objekte za slikovno ili zvučno obavještavanje i oglašavanje, osim tabli za označavanje turističkih i planinskih putova, te putova i staza koje su postavljene od Javne ustanove,

 • Usmjereno osvjetljavati prirodne vrijednosti, upotrebljavati osvijetljene reklamne panoe, svjetlosne snopove svih vrsta i oblika usmjerene prema nebu ili prema površinama od kojih se mogu reflektirati prema nebu, osim usmjerenog osvjetljavanja objekata kulturno-povijesne baštine,

 • Parkirati vozila izvan za to određenih mjesta,

 • Puštati pse s povodca osim pri korištenju pasa od strane policije, vojske i spasilačke službe,

 • Ložiti vatru,

 • Priređivati vatromete,

 • Kampirati,

 • Provoditi ostale djelatnosti i aktivnosti koje nisu izrijekom dopuštene.

bottom of page