MATIČNI PODACI

JAVNA USTANOVA

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Naziv: Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan

Javna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod Matičnim brojem subjekta (MBS)060205152.

Osnivač: Grad Split.

 

Sjedište: Split, Cattanijin put 2.

OIB: 28929244223.

JU PŠM OTP BANKA IBAN HR9224070001100094215

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

DJELATNOSTI

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita.

 

Zaštita

 

Javna ustanova provodi nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode Park-šume i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita i mjere osiguranja i sprečavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode.

Održavanje

Javna ustanova održava izvorne vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja.

Promicanje

Javna ustanova predstavlja vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te obavlja proučavanje i istraživanje zaštićenih dijelova prirode i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova,organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka objekata i područja, te razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima prirode.

USTROJSTVO

URED RAVNATELJA

v.d. Ravnatelja: Stipe Mušura, dipl. ing.
tel: +385 (0)21 314 311
e-mail: ravnatelj@marjan-parksuma.hr / tajnica@marjan-parksuma.hr

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s radom ravnatelja.

Stručna voditeljica

Ingrid Pečarević mag.ing.hort
Tel: +385 (0)21 314 311

email: promotor@marjan-parksuma.hr

SLUŽBA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA

Voditelj službe: Ana Perčić, mag.iur.
Tel: +385 (0)21 314 311
email: pravnik@marjan-parksuma.hr

Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata izrađuje nacrte prijedloga akata Ustanove, kao i ugovore, te prati razvoj radnog prava. Služba provodi postupke izdavanja koncesijskih odobrenja, sukladno Odluci o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan, te postojećim uvjetima zaštite prirode i Aneksu Cjenika usluga. Služba vodi propisane evidencije, poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeća. Služba koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi projektnih prijedloga koje aplicira na različite izvore financiranja, te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u pogledu razvojne metodologije. Služba priprema i provodi postupke jednostavne i javne nabave.

SLUŽBA NADZORA
Voditelj službe:
Marjan Gavrančić, dipl.ing.
tel: +385 (0)21 384 085
e-mail: sluzbanadzora@marjan-parksuma.hr


Odsjek zaštite od požara

U djelokrugu Odsjeka zaštite od požara Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito: izrađivanje godišnjih programa protupožarne zaštite, primjena odredbi zaštite od požara reguliranih zakonom, briga o ispravnosti protupožarne opreme, motrenje, protupožarne intervencije, izrađivanje godišnjih programa zaštite na radu, te primjena odredbi zaštite na radu reguliranih Zakonom.

Odsjek nadzora

U djelokrugu Službe nadzora obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Park-šumi u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu Park-šume.

Radi provođenja poslova nadzora služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu, sukladno odredbama toga Pravilnika.

STRUČNA SLUŽBA

Služba biološkog održavanja Park-šume obavlja stručne poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume, posebno poslove u svezi : ekološke zaštite ekosustava kao temeljnih sastavnica biodinamike Park-šume, godišnjih i višegodišnjih programa zaštite, održavanja Park-šume, organizaciju znanstvenih i stručnih praćenja, praćenje stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Park-šumi, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove utvrđene Pravilnicima Ustanove.

Odsjek biološke zaštite

U djelokrugu Odsjeka biološke zaštite, njege i očuvanja Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito: znanstvena prezentacija prostornih vrijednosti Park-šume, praćenje zdravstvenog stanja u šumama, zaštita, praćenje i čuvanje divljači u skladu s programom, te suradnja sa znanstvenim institucijama i znanstvenicima u zemlji i inozemstvu.

Odsjek biološkog održavanja

Odsjek biološkog održavanja bavi se poslovima provedbe programa ekološkog ređivanja šuma, te provedbom godišnjeg programa zaštite i održavanja šume.

v.d. voditelja službe:

Robert Koharević, dipl. ing. agr.

tel: + 385 (0)21 386 754

e-mail: strucna.sluzba@marjan-parksuma.hr

 

SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE I KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI
Voditelj službe:
Antonela Čmrlec, struc. spec. oecc.
tel: +385 (0)21 384 085
e-mail: sluzba.pie@marjan-parksuma.hr


Odsjek promocije

U djelokrugu Odsjeka promocije unutar Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova promocije Park-šume, razvoja sustava prihvata i informiranja posjetitelja, kontakata i suradnje s turističkim agencijama i TZ, uređivanja novih edukativnih staza i pratećih sadržaja (poučne table i označavanje, uređenje odmorišta), te proširenja ponude za odmor i rekreaciju posjetitelja, uređivanja web stranice, izrade projekata i prijava na natječaje( pretpristupnih) EU fondova, pripreme i izrade reklamnih letaka,suvenira, turističkih karata i vodiča, te izvješćivanje javnosti o vlastitoj djelatnosti, i kontakata s medijima.

Odsjek edukacije

U djelokrugu Odsjeka edukacije Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova edukacije u Park-šumi, razvoja sustava interpretacije i edukacije, kontakata i suradnje s odgojno- obrazovnim ustanovama, sportskim klubovima i slično, sudjelovanja u organizaciji sportsko-rekreacijskih priredbi, te u priređivanju tradicionalnih javnih skupova, organiziranja edukativnih radionica, te priprema građe vezane uz biološku i kulturno-povijesnu baštinu.