top of page

MATIČNI PODACI

JAVNA USTANOVA

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Naziv: Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan

Javna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod Matičnim brojem subjekta (MBS)060205152.

Osnivač: Grad Split

 

Sjedište: Split, Cattanijin put 2

OIB: 28929244223

IBAN: HR9224070001100094215 - OTP BANKA

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

DJELATNOSTI

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita.

 

Zaštita

 

Javna ustanova provodi nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode Park-šume i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita i mjere osiguranja i sprečavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode.

Održavanje

Javna ustanova održava izvorne vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja.

Promicanje

Javna ustanova predstavlja vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te obavlja proučavanje i istraživanje zaštićenih dijelova prirode i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova,organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka objekata i područja, te razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima prirode.

USTROJSTVO

UPRAVNO VIJEĆE

Karlo Siminiati Čupić, predsjednik

Dubravka Matić

Igor Rudan

Goran Jelić

Tino Babić, predstavnik radnika

URED RAVNATELJA

Ravnatelj Marko Pejnović, dipl.oec.
tel: +385 (0)21 314 311
e-mail: ravnatelj@marjan-parksuma.hr / tajnica@marjan-parksuma.hr

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s radom ravnatelja.

Stručna voditeljica

Ingrid Pečarević mag.ing.hort
Tel: +385 (0)21 314 311

email: promotor@marjan-parksuma.hr

 

Služba čuvara prirode:

Stanislav Grubišić  

mob.: 091 506 0762

Srđan Cicarelli

email: cuvar.prirode@marjan-parksuma.hr

SLUŽBA NADZORA
tel: +385 (0)21 384 085
e-mail: sluzbanadzora@marjan-parksuma.hr


Odsjek zaštite od požara

U djelokrugu Odsjeka zaštite od požara Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito: izrađivanje godišnjih programa protupožarne zaštite, primjena odredbi zaštite od požara reguliranih zakonom, briga o ispravnosti protupožarne opreme, motrenje, protupožarne intervencije, izrađivanje godišnjih programa zaštite na radu, te primjena odredbi zaštite na radu reguliranih Zakonom.

Odsjek nadzora

U djelokrugu Službe nadzora obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Park-šumi u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu Park-šume.

Radi provođenja poslova nadzora služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu, sukladno odredbama toga Pravilnika.

STRUČNA SLUŽBA

Služba biološkog održavanja Park-šume obavlja stručne poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume, posebno poslove u svezi : ekološke zaštite ekosustava kao temeljnih sastavnica biodinamike Park-šume, godišnjih i višegodišnjih programa zaštite, održavanja Park-šume, organizaciju znanstvenih i stručnih praćenja, praćenje stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Park-šumi, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove utvrđene Pravilnicima Ustanove.

Odsjek biološke zaštite

U djelokrugu Odsjeka biološke zaštite, njege i očuvanja Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito: znanstvena prezentacija prostornih vrijednosti Park-šume, praćenje zdravstvenog stanja u šumama, zaštita, praćenje i čuvanje divljači u skladu s programom, te suradnja sa znanstvenim institucijama i znanstvenicima u zemlji i inozemstvu.

Odsjek biološkog održavanja

Odsjek biološkog održavanja bavi se poslovima provedbe programa ekološkog ređivanja šuma, te provedbom godišnjeg programa zaštite i održavanja šume.

tel: + 385 (0)21 386 754

e-mail: strucna.sluzba@marjan-parksuma.hr


Odsjek promocije

U djelokrugu Odsjeka promocije unutar Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova promocije Park-šume, razvoja sustava prihvata i informiranja posjetitelja, kontakata i suradnje s turističkim agencijama i TZ, uređivanja novih edukativnih staza i pratećih sadržaja (poučne table i označavanje, uređenje odmorišta), te proširenja ponude za odmor i rekreaciju posjetitelja, uređivanja web stranice, izrade projekata i prijava na natječaje( pretpristupnih) EU fondova, pripreme i izrade reklamnih letaka,suvenira, turističkih karata i vodiča, te izvješćivanje javnosti o vlastitoj djelatnosti, i kontakata s medijima.

Odsjek edukacije

U djelokrugu Odsjeka edukacije Park-šume obavljaju se poslovi: izrađivanja godišnjih planova edukacije u Park-šumi, razvoja sustava interpretacije i edukacije, kontakata i suradnje s odgojno- obrazovnim ustanovama, sportskim klubovima i slično, sudjelovanja u organizaciji sportsko-rekreacijskih priredbi, te u priređivanju tradicionalnih javnih skupova, organiziranja edukativnih radionica, te priprema građe vezane uz biološku i kulturno-povijesnu baštinu.

bottom of page