top of page
biciklisti marjan2

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita na temelju članka 134. st. 1 toč. 7. i čl. 207 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 48/2014- pročišćeni tekst, 18/2016), članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 02/2022), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje 2 (dva) čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.

 

Čuvare prirode imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.


Kandidat/-kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost
- srednja stručna sprema ili srednja školska sprema
- radno iskustvo: 1 godina
- položen stručni ispit
- znanje rada na računalu
- vozački ispit

 


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome o stručnoj spremi,
3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode (ako je kandidat položio
stručni ispit)
5. uvjerenje o nekažnjavanju ili jednakovrijednu potvrdu ne stariju od šest mjeseci,
6. vlastoručno potpisana izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
7. preslik vozačke dozvole
Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Na javni natječaj se mogu javiti i kandidati/-kinje koji nemaju položen stručni ispit za čuvara prirode, s time da su isti obvezni položiti u roku od godine dana od imenovanja na radno mjesto čuvara prirode. Osobe koje se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim
uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 49. stavku 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Zapreke za prijam u službu čuvara prirode su definirane člankom 207. st. 5 i postoje za osobe: – protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu, – kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, – kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18). Javni natječaj za izbor i imenovanje Čuvara prirode provodi Upravno vijeće. Upravno vijeće ,utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene programa rada za mandatno razdoblje Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Upravno vijeće će donijeti Odluku o imenovanju čuvara prirode.


Javni natječaj objavit će se u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/), na mrežnim stranicama Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita (http://www.marjan-parksuma.hr/) i društvenim mrežama Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu: Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, Cattanijin put 2, 21000 Split, s naznakom "Prijava na natječaj za izbor i imenovanje čuvara prirode - NE OTVARAJ.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju čuvara prirode kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OGLASI I OBAVIJESTI
bottom of page