top of page
biciklisti marjan2

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zapošljavanje na slobodnom radnom mjestu pomoćnika voditelja održavanja na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- srednja stručna sprema

- radno iskustvo: 1 godina

- znanje rada na računalu

- stručna osposobljenost za rukovanje mehanizacijom

- vozački ispit B kategorije

- zdravstvena sposobnost

 

2. Kandidati uz prijavu na natječaj moraju priložiti:

- životopis s osobnim podacima i naglaskom na radno iskustvo (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte, opis poslova koje je ranije obavljao i vještina koje je stekao)

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili drugi vjerodostojan dokaz)

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (preslik ugovora o radu, potvrda ili preporuka poslodavca i sl.)

- preslik vozačke dozvole.

 

3. Ustanova pridržava pravo prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju uvjete natječaja, provesti provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili razgovorom. O održavanju testiranja i/ili razgovora kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Na temelju rezultata provedenog testiranja i/ili razgovora Ravnatelj će donijeti odluku o izboru kandidata.

 

4. Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

5. Prijave s dokazima iz točke 2. podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, Cattanijin put 2, 21000 Split, s naznakom "Prijava na natječaj za zapošljavanje pomoćnika voditelja održavanja''. 

 

6. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih

branitelja: Dokazi - prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene u članku 49. stavku 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi-prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno članku 9. stavku 3.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/), na mrežnim stranicama Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita (http://www.marjan-parksuma.hr/) i društvenim mrežama Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Ustanova zadržava pravo da ne izvrši izbor niti jednog kandidata na predmetnom natječaju.

Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Javna ustanova za upravljanje Park šumom

Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

Ravnatelj Marko Pejnović

 https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142974742

OGLASI I OBAVIJESTI
bottom of page