Biljke Marjana

Lemprika, lopočika

Latinski naziv:Viburnum tinus

Porodica:kozlokrvine-Caprifoliaceae

Zimzeleni, loptasti ili piramidalni, razgranat grm do 3 m visine. Stanište mu je na cijelom području mediteranskih šuma, često u makiji. Ova biljka je vrlo otporna i prilagodljiva na nepovoljne klimatske i ekološke čimbenike. Pomalo otrovan plod lemprike u narodnoj medicini se koristi kao purgativ(sredstvo za čišćenje).

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.