Biljke Marjana

Lovor

Latinski naziv:Laureus nobilis

Porodica:lovori-Lauraceae

Raste u sastojinama vazdazelenih šuma hrasta crnike, izdržljiv je na sušu i otporan na jake vjetrove i niske temperature. U starom vijeku lovor je smatran svetim drvom, stablom boga Apolona, simbolom mudrosti,slave i zahvalnosti.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.