Biljke Marjana

Drača

Latinski naziv:paliurus spina-christi

Porodica:krkavine-Rhamnaceae

Razgranjeni listopadni grm koji najčešće raste u gustim, neprobojnim šikarama i šibljacima. Otporna je na sušu i niske temperature.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.