Galerija

Karepića kula

U neposrednoj blizini eremitaže, također uzidana u procijep hridi  nalazi se kula koja je služila za sklanjanje radnika u polju od napada Turaka ili gusara. Nad ulaznim vratima je grb iznad kojeg je natpis o gradnji i inicijali vlasnika IO.s i K.s (Ioanes Karepius), po kojem je i dobila naziv Karepića kula.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.